Badmintonvereniging

BC de Krammer

 

Aanmeldingsformulier BC de Krammer
Bankrelatie: SNS Regiobank Ooltgensplaat rekening nummer 69.14.88.878
Postbus 26, 3255ZG, Oude Tonge


 

Roepnaam:
Geslacht M/V:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Mobielnummer:
:
 


Bent u al eens lid geweest van een badmintonvereniging? Zo ja, welke vereniging?
Speelde u competitie?


Zo ja, welke divisie/klasse?
Heeft u nog een geldige bondskaart of sportpas? Zo ja, welk bondsnummer?
Wilt u competitie spelen?
   
Hoe bent u bij BC de Krammer terechtgekomen?

Contributies
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een kalenderjaar zodat de contributie vanaf het moment van inschrijven, naar rato dient te worden voldaan voor de rest van het betreffende kalenderjaar. Tevens is bij inschrijving een bedrag van 12,50€ inschrijfgeld verschuldigd.
Inschrijving als lid van BC de Krammer verplicht tot het betalen van de verschuldigde contributies en bijdragen.
[Alle kosten die BC de Krammer moet maken om deze gelden te innen zullen worden verhaald op het lid]
Contributie voor 2009 bedraagt;

  • Junioren tot en met 16 jaar        € 75
  • Junioren van 17 en 18 jarigen   € 100
  • Senioren vanaf 19 jaar                € 150
  • Inschrijfgeld                                   € 12,50

U ontvangt een rekening van de penningmeester, rekening houdend met de maand proeftijd.
Uw lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Opzegging dient te geschieden door een schriftelijke kennisgeving, welke voor 15 november , voorafgaande aan het kalenderjaar waarop de opzegging betrekking heeft, in het bezit te zijn van de secretaris. Gelieve ook adreswijzigingen e.d. schriftelijk aan het secretariaat door te geven.